در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

socket raw در شبکه چیست ؟

socket raw در برنامه نویسی سوکت روی میدهد ، شماپیشتر احتمالا با سوکت پروگرامینگ کارکرده اید وهمواره دادهای خود را ازلایه کاربردی به لایه transport میفرستاده اید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

application

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

socket programming

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

transport

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امادراینجا تنها شمامیتوانید دادها رو به لایه انتقال بفرستید وشماتنها میکویید من میخاهم با tcpیا udp کارکنم و با ip , port بهمان خودم دادها روبه ip , port مقصد بهمان دادهای خودرا بفرستم... ودیگر سرآیندهای دیگر رو خود سیستم عامل انجام میدهد یعنی لایه ip و لایه پیوند و لایه فیزیکی که به عهده ی سیستم عامل خواهد بود. اما raw socket ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ raw socket به شمااجازه میدهد همه دادها رو و همه سرآیندهای شبکه رودستی خودتون جاگزاری کنید ، این اموزش کمی پیشرفته است وامیدوارم خوانندگان کمی با مسایل شبکه اشنایی داشته باشند ، اماننکته جالب اینه که send, recive,bind, connect کردن در این روش دقیقا شبیه به همان سوکت پروگرامینگ معمولی بین لایه application و انتقال هست ، فراموش نکنید که در raw سوکت شمابایدخودتون همه سرآیندهارومقدار دهی کنید.

  socket(AF_INET,RAW_SOCKET,...) means L3 socket , Network Layer Protocol = IPv4
  socket(AF_IPX,RAW_SOCKET,...) means L3 socket , Network Layer Protocol = IPX
  socket(AF_INET6,RAW_SOCKET,...) means L3 socket , Network Layer Protocol=IPv6
  socket(AF_PACKET,RAW_SOCKET,...) means L2 socket , Data-link Layer Protocol= Ethernet

دراینجاهم نمونه ای برای شما میگزارم که نیک مسله رودرک کنید ...تاشباهتهای سوکت پروگرامینگ لایه بالا رو با raw سوکت بتونیدمقایسه کنید دراین مثال میبنید که سرایند بسته ip نیز توسط برنامه نویس پرمیشود.دوست داشتم بیشتر مینوشتم اما تاهمینجا بسنده میکنم درصورت تمایل دوستان ادامه اموزش که چه بگم درس پس دادن رو خواهم داد

socket raw در شبکه چیست ؟

قالب بسته ip برای مقدار دهی  struct ipheader {
   unsigned char     iph_ihl:4, ip_ver:4;
   unsigned char     iph_tos;
   unsigned short int  iph_len;
   unsigned short int  iph_ident;
   unsigned char     iph_flags;
   unsigned short int  iph_offset;
   unsigned char     iph_ttl;
   unsigned char     iph_protocol;
   unsigned short int  iph_chksum;
   unsigned int     iph_source;
   unsigned int     iph_dest;
  };

socket raw در شبکه چیست ؟

قالب بسته udp  struct udpheader {
   unsigned short int udph_srcport;
   unsigned short int udph_destport;
   unsigned short int udph_len;
   unsigned short int udph_chksum;
  }; /* total udp header length: 8 bytes (= 64 bits) */

این برنامه در لنیوکس اجرامیشه و نه در سیستمهای ماکروسافتی

روش کامپایل


gcc rawudp.c -o rawudp

فایل خروجی برنامه همان rawudp میشود

و ورودی های ان هم به این صورت هست

پورت مقصد----- ادرس ipمقصد------پورت مبدا -----ادرسip مبدا

ip و پورت مبدا که خودمونیم و ip , پورت مقصدکه میخادداده به سمتش بره

ادرس ip خودمون رو با ifconfig به دست بیاریم ویک پورت دلخواه بهش میدیم مثلا2000

   // ----rawudp.c------

  // Must be run by root lol! Just datagram, no payload/data

  #include <unistd.h>

  #include <stdio.h>

  #include <sys/socket.h>

  #include <netinet/ip.h>

  #include <netinet/udp.h>

   

  // The packet length

  #define PCKT_LEN 8192

   

  // Can create separate header file (.h) for all headers' structure

  // The IP header's structure
  struct ipheader {
   unsigned char   iph_ihl:5, iph_ver:4;
   unsigned char   iph_tos;
   unsigned short int iph_len;
   unsigned short int iph_ident;
   unsigned char   iph_flag;
   unsigned short int iph_offset;
   unsigned char   iph_ttl;
   unsigned char   iph_protocol;
   unsigned short int iph_chksum;
   unsigned int    iph_sourceip;
   unsigned int    iph_destip;
  };  
  // UDP header's structure
  struct udpheader {
   unsigned short int udph_srcport;
   unsigned short int udph_destport;
   unsigned short int udph_len;
   unsigned short int udph_chksum;
  };
  // total udp header length: 8 bytes (=64 bits)
   

  // Function for checksum calculation. From the RFC,

  // the checksum algorithm is:

  // "The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's

  // complement sum of all 16 bit words in the header. For purposes of

  // computing the checksum, the value of the checksum field is zero."

  unsigned short csum(unsigned short *buf, int nwords)

  {    //

      unsigned long sum;

      for(sum=0; nwords>0; nwords--)

          sum += *buf++;

      sum = (sum >> 16) + (sum &0xffff);

      sum += (sum >> 16);

      return (unsigned short)(~sum);

  }

  // Source IP, source port, target IP, target port from the command line arguments

  int main(int argc, char *argv[])

  {

  int sd;

  // No data/payload just datagram

  char buffer[PCKT_LEN];

  // Our own headers' structures

  struct ipheader *ip = (struct ipheader *) buffer;

  struct udpheader *udp = (struct udpheader *) (buffer + sizeof(struct ipheader));

  // Source and destination addresses: IP and port

  struct sockaddr_in sin, din;

  int one = 1;

  const int *val = &one;

   

  memset(buffer, 0, PCKT_LEN);

   

  if(argc != 5)

  {

  printf("- Invalid parameters!!!\n");

  printf("- Usage %s <source hostname/IP> <source port> <target hostname/IP> <target port>\n", argv[0]);

  exit(-1);

  }

   

  // Create a raw socket with UDP protocol

  sd = socket(PF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_UDP);

  if(sd < 0)

  {

  perror("socket() error");

  // If something wrong just exit

  exit(-1);

  }

  else

  printf("socket() - Using SOCK_RAW socket and UDP protocol is OK.\n");

   

  // The source is redundant, may be used later if needed

  // The address family

  sin.sin_family = AF_INET;

  din.sin_family = AF_INET;

  // Port numbers

  sin.sin_port = htons(atoi(argv[2]));

  din.sin_port = htons(atoi(argv[4]));

  // IP addresses

  sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);

  din.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[3]);

   

  // Fabricate the IP header or we can use the

  // standard header structures but assign our own values.

  ip->iph_ihl = 5;

  ip->iph_ver = 4;

  ip->iph_tos = 16; // Low delay

  ip->iph_len = sizeof(struct ipheader) + sizeof(struct udpheader);

  ip->iph_ident = htons(54321);

  ip->iph_ttl = 64; // hops

  ip->iph_protocol = 17; // UDP

  // Source IP address, can use spoofed address here!!!

  ip->iph_sourceip = inet_addr(argv[1]);

  // The destination IP address

  ip->iph_destip = inet_addr(argv[3]);

   

  // Fabricate the UDP header. Source port number, redundant

  udp->udph_srcport = htons(atoi(argv[2]));

  // Destination port number

  udp->udph_destport = htons(atoi(argv[4]));

  udp->udph_len = htons(sizeof(struct udpheader));

  // Calculate the checksum for integrity

  ip->iph_chksum = csum((unsigned short *)buffer, sizeof(struct ipheader) + sizeof(struct udpheader));

  // Inform the kernel do not fill up the packet structure. we will build our own...

  if(setsockopt(sd, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, val, sizeof(one)) < 0)

  {

  perror("setsockopt() error");

  exit(-1);

  }

  else

  printf("setsockopt() is OK.\n");

   

  // Send loop, send for every 2 second for 100 count

  printf("Trying...\n");

  printf("Using raw socket and UDP protocol\n");

  printf("Using Source IP: %s port: %u, Target IP: %s port: %u.\n", argv[1], atoi(argv[2]), argv[3], atoi(argv[4]));

   

  int count;

  for(count = 1; count <=20; count++)

  {

  if(sendto(sd, buffer, ip->iph_len, 0, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0)

  // Verify

  {

  perror("sendto() error");

  exit(-1);

  }

  else

  {

  printf("Count #%u - sendto() is OK.\n", count);

  sleep(2);
  }
  }

  close(sd);

  return 0;

  }

#آموزش_برنامه_نویسی_سوکت #socket_raw_در_شبکه_چیست #socket_raw_چیست #سوکت_پروگرمینگ #آموزش_کامل_وب_سوکت #برنامه_نویسی_سوکت_در_جاوا #برنامه_نویسی_شبکه #برنامه_نویسی_سوکت #آموزش_socket_programming #برنامه_نویسی_socket_در_شبکه
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....