تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

ConadvPass ابزاری برای از بین بردن پسورد Content Advisor

لینک دانلود

همانگونه که لینک های زیر در مورد Content Advisor صحبت شد یاد گرفتیم که چزور بر اساس محتوا سایت ها را فیلتر کنیم همچنین از طریق رجیستری فهمیدیم چگونه پسورد Content Advisor را برداریم در این مطلب لینی رایگان از سمت وبسایت nirsoft معرفی میشود که میتوان توسط این ابزار پسورد مذکور را Remove کرد جالب اینجاست که اگر وارد لینک معرفی شده بشوید خواهید دید لینکی مربوط به دانلود سورس کد این ابزار نیز آورده شده و برنامه نویسان عزیز میتوانند ببینید چه سورس کدی باعث میشود این اتفاق بیوفتد که در ادامه سورس کد را برای شما قرار میدهم.


#include <windows.h>

/*
Content Advisor Password Remover
Copyright (C) 2002 - 2007 Nir Sofer

Web site: http://www.nirsoft.net

The following utility removes the Content Advisor password in Internet Explorer (versions 4.x and above).
It simply does it by removing the encrypted password from the registry.
The encrypted password is located in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ratings. 
The "Key" value contains the encrypted password in binary format.

In order to be able to enter into the Content Advisor after the password removal, 
you have to close IE and open it again. In some cases, you'll have to restart your computer.

*/

int WINAPI WinMain(
 HINSTANCE hInstance, // handle to current instance
 HINSTANCE hPrevInstance, 
 LPSTR lpCmdLine,   // pointer to command line
 int nCmdShow     // show state of window
)
{
	// Ask the user if he want to remove the Content Advisor password.
	if (MessageBox(NULL, "Do you want to remove the Content Advisor password ?", 
					"Content Advisor Password Remover", 
					MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
	{
		HKEY hKey;
		
		// Opens the desired key in the registry. 
		if (RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Ratings", 0, KEY_ALL_ACCESS, &hKey) == ERROR_SUCCESS)
		{
			
			//Checks if the Content Advisor is protected by password 
			if (RegQueryValueEx(hKey, "Key", NULL, NULL, NULL, NULL) == ERROR_SUCCESS)
			{
				//Try to delete the password.
				if (RegDeleteValue(hKey, "Key") == ERROR_SUCCESS)
					//Succeed !
					MessageBox(NULL, 
								"The Content Advisor password was successfully removed from you system.",
								"Content Advisor Password Remover", 
								MB_ICONINFORMATION | MB_OK);
				else
					MessageBox(NULL, 
								"Unable to remove the Content Advisor password.",
								"Content Advisor Password Remover", 
								MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
			} else
				MessageBox(NULL, 
							"The Content Advisor is not protected by password", 
							"Content Advisor Password Remover", 
							MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);

		} else
			MessageBox(NULL, 
						"Unable to access the password in the registry.", 
						"Content Advisor Password Remover", 
						MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
	}
	return 0;
}

ITPRO باشید.

فرهاد خانلری از انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند