تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 47 : پروتکل های MIME و SMIME

دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 47 :  پروتکل های MIME و SMIME

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

امیر حسین محمدی هستم و در این ویدیو در مورد پروتکل Smtp و pop3 صحبت خواهیم کرد. همچنین قسمت عمده این ویدیو در مورد پروتکل های MIME  و  S/MIME می باشد.

عنوان
1 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 1 : معرفی دوره 10′:22″ رایگان
2 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 2 : مثلث امنیت اطلاعات یا CIA 17′:44″ 12,000
3 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 3 : مفهوم AAA در امنیت 12′:28″ 10,000
4 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 4 : انواع Access Control 14′:2″ 10,000
5 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 5 : انواع Access Control 6′:48″ 5,000
6 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 6 : انواع Access Control 10′:28″ 9,000
7 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 7 : انواع Authentication 10′:47″ 7,000
8 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 8 : فاکتورهای احراز هویت 12′:30″ 7,000
9 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 9 : معرفی انواع حملات هکری 6′:49″ 5,000
10 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 10 : معرفی Active Attacks 4′:46″ رایگان
11 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 11 : معرفی حملات DOS و DDoS 7′:16″ 5,000
12 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 12 : انواع حملات DoS و DDoS 6′:23″ 5,000
13 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 13 : انواع حملات DDoS 6′:55″ 5,000
14 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 14 : کارگاه حمله DDoS 13′:8″ 12,000
15 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 15 : C & C سرور و Botnet 6′:54″ 4,000
16 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 16 : Malformed Packet Attack 5′:24″ رایگان
17 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 17 : توضیح دست تکانی 3 مرحله 7′:44″ 4,000
18 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 18 : توضیح Syn , Land Attack 8′:28″ 6,000
19 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 19 : حمله Source Routing 5′:35″ 3,000
20 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 20 : کارگاه عملی ARP Spoofing 10′:7″ 9,000
21 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 21 : توضیح حمله Reply Attack 3′:30″ رایگان
22 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 22 : توضیح حمله TCP Hijacking 8′:39″ 8,000
23 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 23 : social engineering 6′:26″ 3,000
24 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 24 : Passive Attack و اسکنر 10′:26″ 8,000
25 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 25 : Sniffing و Wireshark 15′:59″ 18,000
26 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 26 : قسمت اول Password attack 13′:8″ 8,000
27 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 27 : کارگاه حمله Brute Force 19′:24″ 13,000
28 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 28 : شروع قسمت Code attack 3′:56″ رایگان
29 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 29 : قسمت دوم Code attack 12′:41″ 9,000
30 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 30 : قسمت سوم Code attack 16′:27″ 11,000
31 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 31 : قسمت چهارم Code attack 7′:28″ 5,000
32 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 32 : قسمت پنجم Code attack 12′:20″ 10,000
33 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 33 : قسمت ششم Code attack 15′:50″ 13,000
34 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 34 : کارگاه عملی با netcat 14′:21″ 13,000
35 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 35 : قسمت هفتم Code attack 9′:57″ 8,000
36 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 36 : استاندارد 802.1X 11′:25″ 7,000
37 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 37 : قسمت اول VPN 10′:57″ 8,000
38 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 38 : آشنایی با PPTP و L2TP 7′:30″ 6,000
39 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 39 : کارگاه عملی VPN و PPTP 13′:47″ 13,000
40 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 40 : معرفی Site to Site VPN 8′:20″ 8,000
41 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 41 : معرفی RADIUS 8′:39″ 7,000
42 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 42 : XTACACS و TACACS+ 9′:29″ 8,000
43 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 43 : قسمت اول سرویس SSH 6′:5″ 4,000
44 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 44 : کارگاه عملی SSH 8′:56″ 7,000
45 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 45 : آشنایی با انواع IPsec 15′:28″ 10,000
46 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 46 : امنیت Email 10′:3″ 7,000
47 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 47 : پروتکل های MIME و SMIME 8′:10″ 6,000
48 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 48 : پروتکل PGP 16′:10″ 14,000
49 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 49 : کارگاه عملی SMTP Relay 14′:14″ 12,000
50 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 50 : مقابله با SMTP Relay 6′:55″ 6,000
51 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 51 : Spam و Hoaxes 8′:2″ 7,000
52 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 52 : شبکه Wireless و WAP 11′:21″ 7,000
53 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 53 : پروتکل WTLS 6′:15″ 4,000
54 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 54 : پروتکل WEP قسمت اول 13′:54″ 9,000
55 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 55 : تحلیل آسیب پذیری WEP 9′:51″ 7,000
56 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 56 : BSSID , ESSID , ENC 10′:58″ 5,000
57 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 57 : Wireless Active Attack 15′:15″ 7,000
58 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 58 : آسیب پذیری های WEP 5′:6″ رایگان
59 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 59 : قسمت اول پروتکل WPA 5′:37″ 2,000
60 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 60 : قسمت دوم پروتکل WPA2 9′:20″ 5,000
61 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 61 : پروتکل WPS 18′:46″ 9,000
62 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 62 : پروتکل WPA3 5′:27″ 2,000
63 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 63 : امن سازی شبکه های وایرلس 8′:45″ 4,000
64 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 64 :قسمت دوم امن سازی وایرلس 5′:47″ 2,000
65 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 65 :آشنایی با Site Surveys 9′:18″ 4,000
66 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 66 : کارگاه عملی Wifi Hacking 8′:2″ 4,000
67 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 67 : شروع فصل Web Security 5′:45″ 2,000
68 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 68 : Web root , www-data 15′:45″ 6,000
69 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 69 : Web Application 8′:42″ 4,000
70 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 70 : قسمت اول Log file 8′:8″ 3,000
71 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 71 : قسمت دوم Log file 11′:13″ 5,000
72 دوره آموزشی سکیوریتی پلاس جامع قسمت 72 : Backup گیری از وب سرور 9′:19″ 4,000
زمان و قیمت کل 12:1′:54″ 470,000
نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر